Etyka

Etyka w pracy pośrednika i zarządzaniu Spółdzielnią

 

Firmy pośrednictwa finansowego działające w imieniu banków i towarzystw ubezpieczeniowych powinny być instytucjami zaufania publicznego. Uważamy, że drogą do zyskania zaufania społeczeństwa jest wzięcie odpowiedzialności za skutki swoich działań biznesowych. Z tego względu Spółdzielnia przywiązuje dużą wagę do budowania kultury etycznej wewnątrz organizacji oraz promowania standardów etycznych, dobrych praktyk w tym zakresie oraz odpowiedzialnej sprzedaży w branży.

 

ANG Spółdzielnia od 2015 r. nieprzerwanie utrzymuje tytuł "Etyczna Firma" w konkursie organizowanym przez dziennik Puls Biznesu oraz PwC. W 2018 r. otrzymała tytuł Super Etycznej Firmy, przyznawany na 3 lata. W konkursie nagradzane są przedsiębiorstwa, które stosują najlepsze praktyki etyczne w budowaniu swojej organizacji. Szanują pracowników, klientów, kontrahentów, konkurencję, środowisko oraz społeczeństwo. Tytuł mogą otrzymać tylko firmy, które wdrażają zasady etyczne na każdym szczeblu organizacji, dla których celem działalności, oprócz maksymalizacji zysków, jest budowanie właściwych relacji z interesariuszami. Więcej informacji znajduje się na naszym blogu.

 

etyczna2018

 

W  2014 roku przyjęliśmy Kodeks Etyczny, który był współtworzony przez naszych spółdzielców i doradców. W 2017 roku Kodeks był aktualizowany. Zawarte w nim zasady wynikają z naszych przekonań, wartości i sposobu, w jaki prowadzimy biznes. Kodeks Etyczny obowiązuje wszystkich pracowników i współpracowników ANG Spółdzielni. Ich stosowanie jest bezwarunkowe – jesteśmy organizacją zrównoważonego rozwoju, zbudowaną na fundamencie odpowiedzialności wobec siebie samych i naszych interesariuszy. Zapisy Kodeksu Etycznego są promowane wewnątrz Spółdzielni np. podczas szkoleń, spotkań, są stałym elementem naszej komunikacji wewnętrznej.

Na straży przestrzegania zasad zapisanych w Kodeksie Etycznym stoi dziewięcioosobowa Komisja Etyki, której skład jest ustalany raz w roku przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni. Skład Komisji wybranej podczas Walnego w czerwcu 2019 r. to:

 

1. Artur Dąbrowski
2. Dorota Gierak
3. Mirosław Gładecki
4. Krzysztof Iwan
5. Grzegorz Pacuk
6. Wojciech Płudowski
7. Michał Sawczuk
8. Karolina Trzeciakiewicz
9. Łukasz Winiarski

 

Każdy ze współpracowników może zgłosić naruszenie zasad Kodeksu Etycznego lub swoje wątpliwości/pytania dot. zapisów kodeksu do Komisji Etyki na adres etyka@angkredyty.pl. Tożsamość osób zgłaszających naruszenia jest chroniona. Regulamin działania Komisji Etyki ANG dostępny jest tutaj.

 

Zasady Kodeksu Etycznego ANG Spółdzielni:

 

1. Stosujemy zasady odpowiedzialnej sprzedaży.
2. Darzymy się szacunkiem i zaufaniem, uczciwie i lojalnie podchodzimy do wzajemnych relacji. Współpracujemy ze sobą i dzielimy się wiedzą.
3. Tworzymy odpowiedzialne, sprawiedliwe i przyjazne miejsce pracy.
4. Ważne są dla nas rozwój i edukacja – dzięki nim możemy świadczyć usługi na najwyższym poziomie.
5. Przestrzegamy przepisów prawa oraz postanowień zawartych umów.
6. Unikamy konfliktu interesów.
7. Dbamy o uczciwą i przejrzystą komunikację.
8. Budujemy partnerskie i długoterminowe relacje z klientami i partnerami biznesowymi.
9. Przestrzegamy zasad uczciwej konkurencji.
10. Wystrzegamy się wszystkich przejawów dyskryminacji. Dbamy o różnorodność w miejscu pracy.
11. Angażujemy się w działania na rzecz dobra wspólnego.
12. Ograniczamy nasz negatywny wpływ na środowisko.

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi zapisami naszego Kodeksu Etycznego oraz Ładu Spółdzielnianego.

 

Współtworzymy i promujemy standardy branżowe

zpf2019

ANG Spółdzielnia jest aktywnym członkiem Związku Przedsiębiorstw Finansowych (ZPF) www.zpf.pl od 2012 roku (dawniej - Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych). Jest to organizacja, która wyznacza standardy postępowania w działalności gospodarczej, w relacjach z klientami i kontrahentami oraz nadzoruje ich stosowanie w przedsiębiorstwach finansowych. Podejmuje szereg inicjatyw mających na celu zwiększanie zaufania do sektora usług finansowych w Polsce oraz podnoszenie standardów etyki zawodowej.

Współtworzyliśmy „Zasady dobrych praktyk”, które są wiążące dla wszystkich członków oraz „Deklarację pośredników finansowych”, do której podpisania zachęcamy nie tylko członków ZPF, ale także inne podmioty z sektora pośrednictwa finansowego.

Jako członek ZPF przechodzimy co roku z pozytywnym wynikiem audyt etyczny, który prowadzony jest przez Komisję Etyki ZPF. Audyt ten sprawdza, czy jesteśmy firmą w pełni realizującą zobowiązania wynikające z „Zasad dobrych praktyk” ZPF. Poniżej prezentujemy aktualny certyfikat z audytu. 

Każdy interesariusz Spółdzielni, w przypadku gdy uzna, iż doszło do naruszenia "Zasad Dobrych Praktyk" przez współpracownika Spółdzielni, może zwróć się do Komisji Etyki ZPF. Wniosek o wszczęcie postępowania przez Komisję Etyki ZPF (skarga) może być złożony:
- w formie listownej na adres biura ZPF – ul. Długie Pobrzeże 30, 80 – 888 Gdańsk
- za pośrednictwem faxu, na numer: (58)302-92-64
- w formie wiadomości e-mail, na adres: etyka@zpf.pl 

Więcej szczegółów odnośnie możliwości składania skarg znajduje się w zakładce Skargi i zażalenia.

certyfikat

Deklaracja przyjecia Standardu Minimum Programu Etycznego

W czerwcu 2015 przyłączyliśmy się do Koalicji Rzeczników Etyki w ramach Programu „Biznes i prawa człowieka. Implementacja wytycznych ONZ ds. biznesu i praw człowieka 2014-2020”. Celem prac Koalicji jest promowanie i wdrażanie zasad etyki w polskich firmach i instytucjach. Do Koalicji, której członkami są m.in. NBP, Microsoft, Polpharma, PGNiG, PKP S.A, Ergo Hestia czy Konfederacja Lewiatan, może przyłączyć się każda firma lub organizacja, która przestrzega zasad odpowiedzialnego biznesu i etyki. 

W kwietniu 2017 r. podpisaliśmy Deklarację przyjęcia Standardu Minimum Programu Etycznego. Dokument ten opracowano w ramach Koalicji Rzeczników Etyki, na podstawie wytycznych programu ONZ ds. biznesu i praw człowieka oraz zaleceń Komisji Europejskiej. Podpisanie Deklaracji zobowiązuje firmy m.in. do przeciwdziałania dyskryminacji w sferze zatrudnienia, a także premiowania pracowników, którzy przestrzegają zasad etycznych. Więcej informacji znajduje się na naszym blogu.

 

Wspieramy Międzynarodowe Cele Zrównoważonego Rozwoju

W planie na rzecz zrównoważonego rozwoju każdy ma swoją rolę do spełnienia: państwa, sektor prywatny, naukowcy, organizacje pozarządowe i każdy z nas indywidualnie. Jako część międzynarodowej społeczności wspieramy globalny plan działań na rzecz ludzi, naszej planety i dobrobytu. W ANG wierzymy, że poprzez oparcie strategii biznesowej na założeniach zrównoważonego rozwoju, branża finansowa ma szansę zaadresowania globalnych wyzwań społeczno-środowiskowych. Poprzez nasze działania realizujemy następujące cele zrównoważonego rozwoju: 4. Dobra jakość edukacji 5. Równość płci 8. Wzrost gospodarczyi godna praca 10. Mniej nierówności 12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja 17. Partnerstwa na rzecz czelów. Więcej informacji o naszych działaniach wspierających realizację Celów Zównowazonego Rozwoju znajduje się na naszym blogu.