Inicjatywy

Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Od stycznia 2018 roku ANG Spółdzielnia jest oficjalnym partnerem Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Ideą FOB jest promowanie odpowiedzialności społecznej biznesu poprzez zaangażowanie przedsiębiorstw, które skutecznie realizują praktyki CSR.

Program Partnerstwa jest platformą blisko 50 firm z różnych branż, których łączy potrzeba wspólnego działania na rzecz rozwoju CSR w Polsce. Są to przedsiębiorstwa, które chcą dzielić się swoją wiedzą z zakresu odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju oraz zdobywać w tych dziedzinach nowe kompetencje.

Więcej informacji o Forum Odpowiedzialnego Biznesu znajduje się na stronie http://odpowiedzialnybiznes.pl/.

Partnerstwo na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs)

W grudniu 2017 roku ANG Spółdzielnia podpisała deklarację „Partnerstwa na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju", zobowiązując się do podejmowania działań, które przeobrażą polską gospodarkę w zrównoważoną, zgodnie z wytycznymi Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Zainicjowane przez Ministerstwo Rozwoju partnerstwo jest kolejnym krokiem do realizowania założeń Agendy 2030 na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, stworzonej przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Polska podpisała ją wraz ze 192 państwami członkowskimi ONZ i tym samym zadeklarowała ich realizację. Agenda zawiera 17 zrównoważonych celów i 169 zadań, skupia się na trzech dużych obszarach - gospodarczym, środowiskowym i społecznym. Polskie przedsiębiorstwa postanowiły wziąć na siebie odpowiedzialność związaną z budowaniem gospodarki zgodnie z tymi wytycznymi.

ANG Spółdzielnia w Konfederacji Lewiatan

Zarząd Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Banków i Instytucji Finansowych podjął uchwałę o przyjęciu w swoje szeregi ANG Spółdzielnię. Instytucja ta jest najbardziej wpływową polską organizacją biznesową, reprezentującą interesy pracodawców w Polsce i Unii Europejskiej. Instytucja skupia ponad 3900 firm, zatrudniających w sumie ponad 900 tys. osób. PZPPBiIF jest członkiem Rady Dialogu Społecznego. Jako jedyna polska organizacja pracodawców ma swoje przedstawicielstwo w Brukseli i należy do BUSINESSEUROPE – największej europejskiej organizacji reprezentującej interesy przedsiębiorców i pracodawców wobec Komisji Europejskiej,  Parlamentu Europejskiego i innych instytucji UE.Instytucja skupia ponad 3900 firm, zatrudniających w sumie ponad 900 tys. osób. PZPPBiIF jest członkiem Rady Dialogu Społecznego. Jako jedyna polska organizacja pracodawców ma swoje przedstawicielstwo w Brukseli i należy do BUSINESSEUROPE – największej europejskiej organizacji reprezentującej interesy przedsiębiorców i pracodawców wobec Komisji Europejskiej,  Parlamentu Europejskiego i innych instytucji UE.UN Global Compact

Jako jedna z 79 firm z Polski zobowiązaliśmy się do promowania i przestrzegania w naszej działalności 10 zasad United Nations Global Compact – największej na świecie dobrowolnej inicjatywy obywatelstwa korporacyjnego z zakresu przestrzegania praw człowieka, standardów pracy, środowiska naturalnego i przeciwdziałania korupcji.

Zasady UN Global Compact:

1. Popieranie i przestrzeganie praw człowieka przyjętych przez społeczność międzynarodową.

2. Eliminowanie wszelkich przypadków łamania praw człowieka przez firmę.

3. Poszanowanie wolności stowarzyszania się.

4. Eliminowanie wszelkich form pracy przymusowej.

5. Popieranie zniesienia pracy dzieci.

6. Efektywne przeciwdziałanie dyskryminacji w sferze zatrudnienia.

7. Prewencyjne podejście do środowiska naturalnego.

8. Podejmowanie inicjatyw mających na celu promowanie postaw odpowiedzialności ekologicznej.

9. Stosowanie i rozpowszechnianie przyjaznych środowisku technologii.

10. Przeciwdziałanie korupcji we wszystkich formach, w tym wymuszeniom i łapówkarstwu.

 

ANG Spółdzielnia zobowiązuje się do poszanowania praw człowieka w działalności biznesowej w całym łańcuchu dostaw w ramach „Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka”.

 

Więcej informacji o tej inicjatywie. 

 

Koalicja Rzeczników Etyki

 

W czerwcu 2015 przyłączyliśmy się do Koalicji Rzeczników Etyki w ramach Programu ONZ Global Compact „Biznes a Prawa Człowieka”. Celem prac Koalicji jest promowanie i wdrażanie zasad etyki w polskich firmach i instytucjach.

Poprzez promowanie standardów etycznych wewnątrz Spółdzielni i w branży finansowej oraz aktywność w ramach programu Koalicja Rzeczników Etyki wspieramy realizację celów zrównoważonego rozwoju, które zostały przyjęte w 2015r. przez ONZ i społeczność międzynarodową.

Więcej informacji znajduje się w zakładce Etyka. 

 


Koalicja Prezesi - wolontariusze 

Koalicja Prezesi-wolontariusze to uruchomiony w 2011r. podczas Europejskiego Roku Wolontariatu projekt, którego celem jest otwarcie dyskusji na temat społecznego zaangażowania wśród liderów biznesu, a także propagowanie postaw i zachowań prospołecznych poprzez pokazywanie pozytywnych przykładów menedżerów wysokiego szczebla, którzy dzielą się swoim czasem, doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami w ramach akcji wolontariackich. Przedstawicielem Spółdzielni ANG w koalicji i prezydium inicjatywy jest Artur Nowak-Gocławski.

Więcej informacji o zaangażowaniu społecznym Spółdzielni. 


Fundacja "Nienieodpowiedzialni"

Fundacja została powołana do życia w 2013 roku przez ANG pod nazwą „Będę Kim Zechcę". W listopadzie 2018 r. zmieniła nazwę na „Nienieodpowiedzialni". Najważniejsze inicjatywy fundacji skupiają się wokół promocji etyki w biznesie i odpowiedzialnej sprzedaży oraz edukacji finansowej i wsparcia przedsiębiorczości młodych ludzi. W ramach fundacji działa program wolontariatu pracowniczego Będę Kim Zechcę, którego uczestnicy prowadzą warsztaty dla dzieci i młodzieży dotyczące finansów oraz odpowiedzialnej przedsiębiorczości. Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie www.bedekimzechce.pl

Celami statutowymi Fundacji są:

 

  1. Inicjowanie i wspieranie edukacji i rozwoju młodzieży, uczniów szkół gimnazjalnych, liceów oraz studentów.
  2. Propagowanie wykorzystywania nowoczesnych technologii w budowaniu społeczeństwa informatycznego.
  3. Popularyzacja idei wspierania przedsiębiorczości młodych ludzi.
  4. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
  5. Budowanie postaw odpowiedzialności społecznej biznesu i jego zrównoważonego rozwoju.
  6. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, edukacyjna, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska.

 

Fundacja od grudnia 2016 r. posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.


Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych 

ANG Spółdzielnia jest aktywnym członkiem Związku Przedsiębiorstw Finansowych (ZPF) od 2012 roku. ZPF wyznacza wysokie standardy postępowania w działalności gospodarczej i w relacjach z klientami i kontrahentami oraz nadzoruje ich stosowanie w przedsiębiorstwach finansowych. Podejmuje szereg inicjatyw mających na celu zwiększanie zaufania do sektora usług finansowych w Polsce oraz podnoszenie standardów etyki zawodowej.

ANG Spółdzielnia współtworzyła Zasady Dobrych Praktyk Pośredników Finansowych, wiążących wszystkich pośredników będących członkami KPF oraz Deklarację Pośredników Finansowych, do której mogą przystąpić również inne organizacje z branży.

Więcej informacji o naszej aktywności w ramach ZPF znajduje się w zakładce Etyka


Projekt Nienieodpowiedzialni 

Nienieodpowiedzialni to projekt zainicjowany przez ANG Spółdzielnię oraz Fundację „Nienieodpowiedzialni”, który jest odpowiedzią na wyzwania dla branży finansowej z zakresu etyki, odpowiedzialnej sprzedaży, edukacji finansowej czy zatracenia przez instytucje finansowe i ubezpieczeniowe ich pierwotnej służebnej roli.

Poprzez portal www.nienieodpowiedzialni.pl, konferencję, gazetę oraz serię książkową "Rozmowy o odpowiedzialności" promujemy odpowiedzialne postawy w branży finansowej. Chcemy zainicjować dyskusję wśród przedstawicieli branży na temat przewartościowania podejścia do prowadzenia biznesu.

Więcej informacji o projekcie.


Karta Różnorodności

Jesteśmy sygnatariuszem Karty Różnorodności , międzynarodowej inicjatywy promującej działania na rzecz spójności i równości społecznej. Jest to efekt przyjętych przez nas wartości i potwierdzenie, że są one faktycznym drogowskazem wyznaczającym kierunki rozwoju firmy. Podpisanie Karty obliguje nas do wprowadzenia zakazu dyskryminacji w miejscu pracy oraz do działania na rzecz promocji różnorodności.  


Ekonomia Społeczna i Konkurs na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne

ANG Spółdzielnia angażuje się w inicjatywy związane z ekonomią społeczną - ideą silnie wspierającą przedsiębiorczość. Wspieramy działania Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych FISE oraz jesteśmy partnerem Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne. Ma on na celu wyłonienie firm, które najskuteczniej łączą osiąganie zysku ekonomicznego i społecznego.

Więcej informacji znajduje się w zakładce Zaanagżowanie społeczne.


Mieszkanicznik

Jesteśmy partnerem Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości na Wynajem Mieszkanicznik promującego etyczne standardy najmu lokali mieszkalnych. Głównymi celami stowarzyszenia jest kreowanie i promowanie etycznych standardów najmu, lobbowanie na rzecz zmiany prawa oraz zwiększanie bezpieczeństwa najmu m.in. poprzez powołanie Sądu Arbitrażowego przy Stowarzyszeniu. Spółdzielnia bierze czynny udział w konferencjach organizowanych przez Mieszkanicznika.

Więcej informacji o naszym zaangażowaniu w promowanie standardów etycznych znajduje się w zakładce Etyka