Zaangażowanie społeczne

Budowanie kapitału społecznego

 

Spółdzielnia będzie tworzyć kapitał społeczny poprzez angażowanie się w inicjatywy na rzecz współpracy międzyludzkiej, zarówno wewnątrz naszej firmy, jak i  społeczności poza firmą; chcemy się dzielić naszą wiedzą, doświadczeniem i zasobami, budując kapitał społeczny, kapitał zaufania i  współpracy, tak aby zmieniać świat na lepszy.

 

Fundacja „Będę Kim Zechcę”

 

 

Fundacja powstała w 2013 roku. Jej założycielem jest Grupa ANG. Priorytety działań Fundacji to:

- programy edukacyjne z zakresu edukacji finansowej i  przedsiębiorczości (warsztaty prowadzone przez naszych wolontariuszy - "Finanse na wesoło" oraz "Odpowiedzialna przedsiębiorczość"),

- promocja wolontariatu pracowniczego.

 

Zapraszamy na stronę www.bedekimzechce.pl

 

Kontakt w sprawie Fundacji: Magdalena Mitraszewska, kontakt@bedekimzechce.pl

 

 

Koalicja Prezesi- wolontariusze

 

Koalicja Prezesi-wolontariusze to uruchomiony w 2011r. podczas Europejskiego Roku Wolontariatu projekt, którego celem jest otwarcie dyskusji na temat społecznego zaangażowania wśród liderów biznesu, a także propagowanie postaw i zachowań prospołecznych poprzez pokazywanie pozytywnych przykładów menedżerów wysokiego szczebla, którzy dzielą się swoim czasem, doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami w ramach akcji wolontariackich. Przedstawicielem Spółdzielni w Koalicji i Prezydium inicjatywy jest Artur Nowak-Gocławski.

 

Wspieramy ekonomię społeczną

 

ANG Spółdzielnia angażuje się w inicjatywy związane z  ekonomią społeczną - ideą silnie wspierającą przedsiębiorczość.

Jesteśmy partnerem Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych FISE. Już od 6 lat jesteśmy partnerem strategcznym Konkursu Przedsiębiorstwo Społeczne Roku im. Jacka Kuronia organizowanego przez Fundację Inicjatwy Społeczno-Ekonomicznych FISE.  Ma on na celu wyłonienie firm, które najskuteczniej łączą osiąganie zysku ekonomicznego i społecznego. Nasi wolontariusze co roku pomagają przy ocenie ekonomicznej wniosków nadsyłanych do konkursu oraz jesteśmy fundatorami jednej z nagród dla laureatów.

Krótkoterminowym efektem społecznym współpracy z Fundacją FISE jest zaangażowanie naszych 8  wolontariuszy przy ocenianiu wniosków nadsyłanych do konkursu od strony ekonomicznej oraz wzrost ich kompetencji społecznych. Po prawie 6 latach współpracy z FISE możemy powiedzieć, że ekonomia społeczna staje się coraz bardziej doceniana jako systemowe podejście rozwiązywania problemów społecznych, pojawia się coraz więcej publikacji na ten temat, i z roku na rok widać coraz większe zainteresowanie konkursem na najlepsze przedsiębiorstwo społeczne. Laureaci konkursu utrzymują się na rynku, oferują konkurencyjne produkty i usługi, pomagając jednocześnie osobom, które w różny sposób są zagrożone wykluczeniem społecznym.

 

Zasady działalności społecznej i dobroczynnej

 

Działania z zakresu zaangażowania społecznego oraz działalności dobroczynnej realizowane są przez Fundację „Będę Kim Zechcę”.

Spółdzielnia nie udziela wsparcia w formie darowizn osobom prywatnym.

Przy współpracy z organizacjami pozarządowymi przy projektach zaangażowania społecznego bierzemy pod uwagę przede wszystkim kryteria takie jak: powiązanie działań organizacji z priorytetami zaangażowania społecznego Spółdzielni, długofalowość współpracy oraz możliwość zaangażowania współpracowników Spółdzielni. Po zakończeniu współpracy z organizacją prosimy o przesłanie raportu podsumowującego dany projekt wraz z  rozliczeniem finansowym przekazanych środków oraz efektów, jakie udało się osiągnąć dzięki wsparciu Spółdzielni.

 

Wysokość budżetu Fundacji, z wyszczególnieniem środków przekazanych na cele społeczne, znajduje się w  Zintegrowanym Raporcie Społecznym Spółdzielni

 

Zasady działalności sponsoringowej

 

ANG Spółdzielnia angażuje się tylko w projekty sponsoringowe bezpośrednio powiązane z profilem biznesowym firmy. Spółdzielnia nie angażuje się w projekty sponsoringowe: realizowane przez osoby fizyczne, nie oferujące szczegółowej oferty świadczeń wizerunkowych dla Spółdzielni, nie pozwalające na określenie efektywności danego projektu, o charakterze politycznym, naruszające przepisy prawa, zasady etyczne lub normy społeczne, zawierające treści dyskryminacyjne.

 

Podmioty zainteresowane współpracą proszone są do przygotowania ofert sponsoringowych, w których powinny się znaleźć następujące elementy:  misja i cele imprezy, grupa docelowa, planowane działania promocyjno-reklamowe, oferowane sponsorowi tytuły i pakiety sponsorskie, partnerzy imprezy, patroni medialni.

 

Decyzja o zaangażowaniu się Spółdzielni zależy od dostępnego budżetu oraz efektywności danego projektu. Wnioski należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@angkredyty.pl