Pytania i odpowiedzi

Zachęcamy do zadawania pytań dotyczących naszej firmy. Na wszystkie odpowiemy bezpośrednio lub w tym dziale naszego serwisu.

Pytania prosimy kierować na adres: kontakt@angkredyty.pl

Jakie trzeba spełnić wymagania, by móc zostać Członkiem Spółdzielni?

Zgodnie ze statutem Spółdzielni, aby zostać członkiem Spółdzielni konieczne jest posiadanie co najmniej 12-miesięcznego doświadczenia w zakresie pośrednictwa finansowego. Ponadto, przyszli członkowie i nienaganna opinia na rynku usług finansowych. Osobom niespełniającym powyższych kryteriów może być przyznany status kandydata na członka Spółdzielni - wówczas decyzja o przyjęciu w poczet członków zależna jest od przebiegu współpracy.

Pod jaką marką działają członkowie Spółdzielni?

Zależy nam na tym, aby członkowie Spółdzielni działali po marką ANG Spółdzielni. Niemniej, członek Spółdzielni może działać również pod swoją marką. W takim przypadku oczekujemy umieszczenia informacji o przynależności do Spółdzielni w materiałach reklamowych i informacyjnych. Wierzymy, że w interesie wszystkich spółdzielców/współwłaścicieli firmy jest budowanie marki ANG Spółdzielni.

Jaki są koszty przystąpienia do Spółdzielni?

W przypadku spółdzielców indywidualnych jest to wpłata 750 PLN, w przypadku multispółdzielców zatrudniających od 1 do 5 pracowników 1250 PLN, natomiast w przypadku multispółdzielców zatrudniających powyżej 5 pracowników jest to wpłata 1750 PLN.

Czy członek Spółdzielni może prowadzić działalność konkurencyjną?

Nie, statut wyklucza taką możliwość, przy czym w uzasadnionych sytuacjach zarząd Spółdzielni może zaakceptować współpracę spółdzielcy bezpośrednio z niektórymi bankami działającymi lokalnie.

Czy spółdzielcy i ich pracownicy są pracownikami Spółdzielni?

Tak, niezależnie od formuły współpracy, spółdzielca i pośrednicy pracujących bezpośrednio z nim są jednocześnie pracownikami Spółdzielni.

Czy ustalono minimalne poziomy sprzedaży wymagane przez Spółdzielnię?

Tak, zgodnie ze statutem zarząd Spółdzielni otrzymał delegację do określenia minimalnych wartości sprzedaży. Poziom ten wynosi 300 tys. PLN w przypadku spółdzielców indywidualnych i 500 tys. PLN w przypadku multispółdzielców. Poziom sprzedaży będzie weryfikowany kwartalnie.

Od czego zależy poziom prowizji w Spółdzielni?

Poziom prowizji zależy wyłącznie od wielkości sprzedaży. Określone są cztery poziomy prowizji dla obu grup spółdzielców (pojedynczych spółdzielców i multispółdzielców). Do określonych przez Spółdzielnię wolumenów wliczana jest cała sprzedaż kredytów w danych miesiącu.

Pod jaką firmą spółdzielca występuje wobec klientów i banków?

Spółdzielca działający pod marką Spółdzielni zawsze występuje pod firmą Spółdzielni. Spółdzielca działający pod swoją marką występuje w relacjach z klientami pod tą właśnie marką, komunikując jednocześnie swoje członkostwo w Spółdzielni. Natomiast w relacjach z bankami spółdzielca zawsze występuje pod firmą Spółdzielni.

W jaki sposób Spółdzielnia wspiera technologiczne swoich pośredników?

Komfort pracy naszych pośredników jest dla nas bardzo ważny. Spółdzielnia daje swoim pośrednikom dostęp do nowoczesnych narzędzi, które ułatwiają im codzienną pracę. Jednym z flagowych narzędzi wsparcia jest autorska platforma komunikacji wewnętrznej i wymiany wiedzy. Platforma ta daje dostęp do niezbędnej wiedzy produktowej, która zgromadzona jest zarówno w postaci dokumentów, jak i w postaci wypowiedzi innych członków społeczności. Dzięki platformie komunikacyjnej pośrednicy mogą kontaktować się zarówno z centralą Spółdzielni, z innymi pośrednikami, jak i z przedstawicielami partnerów (banków), mogą zadawać pytania, dyskutować, czytać ciekawe artykuły. Poza tym korzystamy z szeregu innowacyjnych rozwiązań, które usprawniają naszą pracę.
Ostatnim rozwiązaniem, które wdrożyliśmy jest analizator produktów kredytowych, dzięki któremu nasi pośrednicy mają dostęp do aktualnej oferty naszych partnerów i mogą bardzo szybko porównać poszczególne oferty.

Czy Spółdzielnia organizuje szkolenia?

Tak, przede wszystkich niezbędne szkolenia produktowe. Realizowane są również szkolenia rozwojowe dla członków Spółdzielni definiowane przy udziale spółdzielców i uwzględnające ich rzeczywiste potrzeby.

Kto jest „właścicielem” danych klientów - Spółdzielnia czy spółdzielca?

Spółdzielnia zarejestrowała zbiór danych osobowych w GIODO, wdrażane są wszystkie wymagane prawem procedury dotyczące ochrony danych osobowych klientów. W związku z tym Spółdzielnia jest na podstawie zgody klienta upoważniona do przetwarzania danych osobowych, co jest niezbędne do realizacji usług pośrednictwa. Spółdzielca może przetwarzać dane osobowe klientów na postawie upoważnienia Spółdzielni. Niezależnie od tego, każdy spółdzielca, działający pod własną marką, jeżeli uzyska zgodę klienta, wdroży odpowiednie procedury i zarejestruje bazę w GIODO również może samodzielnie przetwarzać dane osobowe.

Czy spółdzielnia ograniczy kontakt z klientami po wystąpieniu członka ze Spółdzielni?

Spółdzielca będzie mógł bez ograniczeń współpracować dalej ze swoimi „własnymi” klientami (o ile oczywiście wypełnia wymagania dotyczące GIODO). Ograniczenia przez 6 miesięcy pod zamknięciu współpracy będą dotyczą klientów, którzy stali się klientami spółdzielcy w wyniku działań marketingowych centrali Spółdzielni lub w efekcie umów z partnerami sprzedaży podpisanymi przez centralę Spółdzielni.

W jakim terminie jest wypłacana prowizja?

Prowizja wypłacana jest do ostatniego dnia miesiąca, w którym Spółdzielnia uzyska od Banku potwierdzenie udzielenia finansowania dla Klienta. W praktyce oznacza to ostatni dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uruchomenia finansowania dla klienta.

Czy statut spółdzielni jest jawny?

Tak, tekst statutu ANG Spółdzielni zamieszczony jest na stronie internetowej w części "ZOSTAŃ SPÓŁDZIELCĄ" w zakładce "DLACZEGO WARTO Z NAMI PRACOWAĆ?". Zachęcamy do lektury.