Produkty hipoteczne

Kredyt mieszkaniowy

Kredyt Mieszkaniowy – to kredyt hipoteczny przeznaczony na ściśle określony cel:

 • zakup gotowego mieszkania lub domu od osoby prywatnej, od dewelopera lub spółdzielni mieszkaniowej
 • budowa domu lub mieszkania z deweloperem lub spółdzielnią mieszkaniową
 • budowa lub dokończenie budowy domu tzw. systemem gospodarczym
 • wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego
 • przekształcenie lokatorskiego lub własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu w prawo własności
 • wykończenie, remont lub modernizacja posiadanego już mieszkania lub domu
 • adaptacja pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne
 • zakup siedliska
 • zakup działki budowlanej


Możesz w jednym kredycie mieszkaniowym połączyć różne wyżej wymienione cele, np. zakup mieszkania i jego wykończenie lub remont.

do góry

Kredyt Konsolidacyjny

Hipoteczny Kredyt Konsolidacyjny – kredyt przeznaczony na spłatę różnych posiadanych zobowiązań:

 • kredytu hipotecznego
 • kredytów gotówkowych
 • kredytów ratalnych
 • kredytu samochodowego
 • karty kredytowe
 • gotówkowego kredytu konsolidacyjnego


Decydując się na hipoteczny kredyt konsolidacyjny, możesz wiele zyskać. Kilka comiesięcznych rat, płatnych w różnych terminach zamieniasz na jedną, zazwyczaj zdecydowanie niższą. Niższą ratę zawdzięczasz zarówno niższemu oprocentowaniu, jak i dłuższemu okresowi kredytowania. Tym charakteryzuje się konsolidacyjny kredyt hipoteczny.

do góry

Kredyt Refinansowy

Hipoteczny Kredyt Refinansowy – to kredyt przeznaczony na spłatę drogiego i niewygodnego kredytu mieszkaniowego, zaciągniętego w innym banku jakiś czas temu.

Banki prześcigają się w sposobach zdobywania nowych klientów. Rywalizują przede wszystkim ceną. Sprawdź, czy swój stary kredyt hipoteczny możesz zamienić na tańszy, korzystniejszy. Może potrzebujesz dodatkowej gotówki?

Często dzięki refinansowaniu kredytu mieszkaniowego możesz zyskać wolną gotówkę w najniższej cenie, jaką gwarantuje Ci kredyt hipoteczny. Możesz też przy okazji skonsolidować inne gotówkowe zobowiązania.

do góry

Pożyczka hipoteczna

Pożyczka Hipoteczna – to najtańsze środki na dowolny cel.

Bank, udzielając pożyczki hipotecznej nie pyta o jej przeznaczenie. Możesz spełnić marzenia. Warunek - musisz dać neruchomość jako zabezpieczenie pożyczki.

Pożyczka hipoteczna, dzięki zabezpieczeniu hipotecznemu:

 • może być zaciągnięta na zdecydowanie dłuższy okres niż pożyczka gotówkowa;
 • jej oprocentowanie jest niższe, niż oprocentowanie pożyczki gotówkowej

co w efekci powoduje zdecydowanie niższe raty miesięczne.

do góry

Pytania i odpowiedzi

 • Jakie jest docelowe zabezpieczenie kredytu hipotecznego?

  Podstawowym zabezpieczeniem jest hipoteka nieruchomości mieszkalnej (domu, mieszkania) lub działki budowlanej. Może to być nieruchomość kredytowana lub inna. Może to być nieruchomość własna jak i osoby trzeciej (oczywiście pod warunkiem wyrażenia pisemnej zgody przez tą osobę). Zabezpieczeniem może być zatem tylko nieruchomość posiadająca Księgę Wieczystą lub taka, dla której Księgę Wieczystą można założyć. Dodatkowym, obowiązkowym zabezpieczeniem jest ubezpieczenie tej nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych z cesją na bank kredytujący.

 • Kto może zostać kredytobiorcą?

  Kredytobiorca musi mieć ukończone 18 lat. Nie musi być obywatelem Polski, może także uzyskiwać dochody za granicą. Do kredytu muszą przystąpić solidarnie małżonkowie, jeżeli nie mają spisanej rozdzielczości majątkowej oraz wszyscy właściciele nieruchomości kredytowanej lub przynajmniej wszyscy jej właściciele muszą wyrazić zgodę na obciążenie. Do kredytu mogą przystąpić zarówno osoby powiązane ze sobą rodzinnie, jak i osoby sobie obce, z punktu widzenia prawa.

 • Na jaki okres mogę zaciągnąć kredyt hipoteczny?

  Kredyt hipoteczny może być zaciągnięty nawet do 50 lat. Oczywiście, okres kredytowania uzależniony jest od wieku kredytobiorców – najstarszy kredytobiorca w momencie spłaty ostatniej raty nie może być starszy niż 65 – 80 lat w zależności od oferty. Okres kredytowania dodatkowo jest uzależniony od celu kredytowania; kredyt konsolidacyjny oraz pożyczka hipoteczna udzielane są na krótszy okres, w stosunku do kredytu mieszkaniowego.

 • Co to jest zdolność kredytowa?

  Są to realne możliwości finansowe kredytobiorcy, co do spłacania rat kredytu, które bank wnikliwie bada, zanim taki kredyt przyzna. Na zdolność kredytową mają wpływ udokumentowane dochody uzyskiwane przez wszystkich kredytobiorców – ich wysokość, i źródło ich pozyskiwania. Obciążenia z tytułu zaciągniętych już kredytów, posiadanych kart kredytowych oraz limitów w rachunku bieżącym, obniżają zdolność kredytową. W większości przypadków brana jest pod uwagę także liczba osób w rodzinie oraz koszty utrzymania nieruchomości.

  Akceptowane źródła dochodów: umowa o pracę na czas nieokreślony oraz w określonych przypadkach umowa na czas określony, dochody uzyskiwane w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej, rozliczanej zarówno na zasadach ogólnych, jak i na podstawie karty podatkowej lub ryczałtu, emerytury, renty stałe, dochody z tytułu dywidendy, z tytułu najmu nieruchomości, w niektórych przypadkach alimenty.

  W przypadku osób zaufania publicznego: lekarzy,  prawników itp. oraz w innych określonych przypadkach, możliwe jest zastosowanie procedury uproszczonej, czyli przyjęcie wysokości dochodów kredytobiorców na podstawie oświadczenia.

 • Co powinienem wiedzieć o oprocentowaniu?

  Oprocentowanie wyrażone jest w skali roku. Kredyt hipoteczny, jako kredyt długoterminowy, jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej.
  Zmienna stopa procentowa oznacza, że oprocentowanie kredytu zmienia się w czasie, w zależności od sytuacji i ceny pieniądza na rynku międzybankowym. W większości przypadków, oprocentowanie kredytu hipotecznego składa się ze stałej marży banku oraz wskaźnika LIBOR (w przypadku kredytów walutowych) lub wskaźnika WIBOR (w przypadku kredytów złotówkowych). Banki korzystają z LIBOR/WIBOR 3- lub 6-miesięcznych. LIBOR/WIBOR jest to stawka dla depozytów międzybankowych zawieranych na okres odpowiednio 3 lub 6 miesięcy. Wysokość oprocentowania może być też ustalana na podstawie decyzji zarządu banku. Oczywiście, sytuacje, w których zarząd może podjąć decyzję o zmianie oprocentowania, są ściśle określone w umowie kredytowej. Zależą one od sytuacji na rynku pieniężnym oraz od wahań wskaźników LIBOR/WIBOR.

 • Jak odbywa się spłata kredytu?

  Spłata kredytu odbywa się w ratach miesięcznych - malejących lub równych (stałych). Każda rata składa się z części kapitałowej i części odsetkowej. Rata malejąca to stała rata kapitałowa (cała kwota kredytu podzielona jest na równe części), plus zmienna część odsetkowa (odsetki co miesiąc naliczane są od rzeczywistego zadłużenia). Tym sposobem, rata z miesiąca na miesiąc staje się niższa, ponieważ z miesiąca na miesiąc maleją odsetki. Pozytywną stroną tej metody spłacania kredytu jest fakt, że szybciej spłacany jest  kapitał i tym samym, przez cały okres kredytowania kredytobiorca nadpłaca mniej odsetek. Jednak w początkowym okresie stanowi zdecydowanie wyższe  obciążenie miesięczne dla kredytobiorcy - przy wyborze takiego sposobu spłaty, wymagana jest wyższa zdolność kredytowa.
  Rata stała jest co miesiąc określana na takim samym poziomie (bez uwzględnienia ruchów kursu i zmian oprocentowania). Składa się - podobnie jak w przypadku raty malejącej - z części kapitałowej i odsetkowej, ale stosunek tych części składowych raty miesięcznej co miesiąc się zmienia. Początkowo, większą część raty stanowią odsetki i co miesiąc proporcje pomiędzy częścią kapitałową i odsetkową ulegają zmianie. Wiąże się to z faktem, że co miesiąc odsetki naliczane są od rzeczywistego zadłużenia kapitałem. Kredytobiorca przez cały okres kredytowania płaci taką samą ratę (niższą, niż rata malejąca przez pierwszą połowę okresu kredytowania), ale łącznie, przez cały okres kredytowania, spłaca więcej odsetek.

 • Z jakimi kosztami wiąże się kredyt hipoteczny?
  • Prowizja  za rozpatrzenie wniosku. W naszej ofercie w każdym przypadku prowizja za rozpatrzenie wniosku wynosi 0 zł.
  • Prowizja za udzielenie kredytu – prowizja pobierana przez bank po przyznaniu kredytu i podpisaniu umowy kredytowej a przed wypłaceniem środków. Często w ramach promocji wynosi 0 zł.
  • Ubezpieczenie kredytu do czasu ustanowienia hipoteki (ubezpieczenie pomostowe). Podstawowym zabezpieczeniem kredytu hipotecznego jest wpis banku na pierwszym miejscu w hipotece nieruchomości. Wpisu tego dokonuje właściwy Sąd Ksiąg Wieczystych, na wniosek kredytobiorcy. Niestety, samo złożenie wniosku nie skutkuje wpisem – konieczne jest fizyczne dokonanie tego wpisu przez Sąd oraz odczekanie, aż wpis się uprawomocni. Najczęściej trwa to od 3 do 6 miesięcy. W tym czasie bank jest pozbawiony zabezpieczenia, dlatego wymaga od kredytobiorcy ubezpieczenia kredytu na ten okres. Koszt takiego ubezpieczenia to podniesione oprocentowanie płatne w racie miesięcznej lub za pół roku lub rok z góry. W przypadku opłacania składki za dłuższy okres z góry, w przypadku ustanowienia hipoteki przed upływem okresu ubezpieczenia, bank zwraca różnicę.
  • Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego. Większość banków, kredytując zakup lub budowę  nieruchomości mieszkalnej wymaga od kredytobiorcy zaangażowania środków własnych w inwestycję. Kwota wymagana przez bank to od 0 do 20% wartości inwestycji. Ale w praktyce nie trzeba posiadać tych środków, wystarczy ubezpieczyć brakującą kwotę.
  • Ubezpieczenie na życie kredytobiorców. W określonych przypadkach bank żąda ubezpieczenia na życie kredytobiorcy. Jest to zabezpieczenie zarówno dla banku jak i kredytobiorcy, a właściwie dla jego spadkobierców. W przypadku śmierci kredytobiorcy, kredyt spłacany jest z ubezpieczenia, a spadkobiercy zamiast dziedziczyć długi, dziedziczą wolną od obciążeń nieruchomość.
  • Ubezpieczenie od ryzyka utraty pracy. Bank może zaproponować ubezpieczenie od ryzyka utraty pracy. Ubezpieczenie to gwarantuje spłatę rat kredytu przez okres określony warunkami ubezpieczenia, w przypadku utraty pracy przez klienta z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.
 • Co oznacza skrót LTV?

  LTV (Loan To Value) to stosunek wysokości kredytu do wartości nieruchomości. Im niższe LTV, tym mniejsze ryzyko banku, większe możliwości uzyskania kredytu, często też niższa marża kredytu. Banki udzielają kredytów także na 100% LTV i nawet wyżej. Powyżej 100% to zazwyczaj rezerwa przeznaczona na skredytowanie kosztów związanych z zaciągnięciem kredytu.

 • Jak określić wartość nieruchomości?

  Banki stosują różne metody szacowania wartości nieruchomości, przyjmowanej jako zabezpieczenie kredytu hipotecznego. W przypadku standardowych nieruchomości nabywanych na rynku wtórnym lub pierwotnym, często jest to po prostu cena zakupu. Niestety zdarza się, że bank chce poznać wartość nieruchomości na podstawie wyceny sporządzonej przez licencjonowanego rzeczoznawcę majątkowego. Wówczas należy przygotować się na ten dodatkowy koszt.

do góry